Yhtiöanalyysi 3/4: Tilinpäätösanalyysi

Vanhapojan yhtiöanalyysin kolmannessa vaiheessa analysoidaan yhtiön mennyttä taloudellista kehitysta ja asemaa tilinpäätöksien perusteella. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Tuloslaskelmassa on esitetty laskelma tilikauden tuloksesta eli siitä, mitä yrityksen toiminnasta jää viivan alle. Taseessa kuvataan yrityksen taloudellinen asema: taseen toisella puolella on kaikki yrityksen varallisuuserät ja toinen puoli kuvaa sitä, miten tämä varallisuus on rahoitettu. Rahoituslaskelma koostuu kolmesta rahavirrasta: liiketoiminnan rahavirrasta, investointien rahavirrasta sekä rahoituksen rahavirrasta. Se kertoo yrityksen rahaliikenteestä, ja antaa lisäarvoa sijoittajalle. Tuloslaskelma sisältää paljon kaikenlaisia kirjanpidollisia eriä ja jaksotuksia, joihin ei liity rahaliikennettä, ja jotka voivat "vääristää" tulosta suuntaan tai toiseen. Rahoituslaskelmasta sijoittaja näkee, kuinka paljon yhtiön liiketoiminta tuottaa todellisena rahana.


Tilinpäätöksen oikaiseminen

Tilinpäätösanalyysi koostuu kolmesta osasta: tilinpäätöstietojen oikaisemisesta, tunnuslukujen laskemisesta sekä tulkintojen/johtopäätösten tekemisestä.

Tilinpäätösten oikaisemisen tarve on vähentynyt IFRS-säännösten takia, mutta tilinpäätöstiedot kannattaa kuitenkin käydä läpi mahdollisia oikaisuja varten. Tarkoituksena on eliminoida tuloslaskelmasta ns. kertaluontoiset erät, jolloin selviää liiketoiminnan todellinen kannattavuus sekä oikaista taseen varallisuuseriä, jos ne ovat ali-/ yliarvostettuja tai arvottomia. Rahoituslaskelmaa ei yleensä tarvitse oikaista.

Tuloslaskelman oikaisuja täytyy yleensä tehdä sellaisten yritysten tilinpäätöksiin, jotka ovat ostaneet muita yrityksiä tai myyneet osia omasta yrityksestään. Tällöin pyritään eliminoimaan esimerkiksi järjestelykulut, kertaluontoiset alaskirjaukset sekä poikkeuksellisen suuret myyntivoitot/ -tappiot. Tässä on kuitenkin aina hyvä pohtia sitä, mikä on todella kertaluontoista ja mikä ei. Esimerkiksi jatkuvasti yrityskauppoja tekevän yrityksen tuloslaskelmassa esitetyt järjestelykulut ja alaskirjaukset yritysostoihin liittyen eivät välttämättä olekaan kertaluontoisia, vaikka niitä sellaisiksi väitetään.

Taseen oikaisut tehdään aina omaan pääomaan. Huomiota kannattaa kiinnittää ainakin varastoon, saamisiin ja aineettomaan omaisuuteen. Pörssiyhtiöt raportoivat vuosikertomuksissaan monesti esimerkiksi erääntyneiden myyntisaamisten määrästä, ja jos niitä on paljon, voi olla syytä pohtia niiden oikaisemista pois taseesta. Myös kaikkia muita tase-eriä tulee oikaista vastaamaan todellista arvoaan, jos siihen on selviä perusteita.

Tunnuslukujen laskeminen

Oikaistujen tilinpäätöstietojen pohjalta lasketaan tilinpäätöstä kuvaavia tunnuslukuja. Tässä en ala esittämään niiden laskentakaavoja ja viitearvoja, sillä niitä on netti pullollaan (esim. Balance Consulting). Tunnuslukuja löytyy myös valmiiksi laskettuna, mutta ne on kätevä laskea itsekin. Kerron kaavojen esittelyn sijaan tässä, mitä tunnuslukuja itse lasken. Kiinnitän huomiota yrityksen marginaaleihin, pääoman tuottoon, velkaisuuteen ja tehokkuuteen.

Liikevoitto- ja nettotulosprosentit kuvaavat yrityksen kannattavuutta, ja ovat hyvä lähtökohta tarkastellulle. Pääoman tuottoja voi laskea monia, mutta itse pidän tärkeimpinä ROE ja ROA tunnuslukuja. Velkaisuuteen liittyen omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste antavat melko hyvän kuvan yrityksen rahoituksellisesta asemasta. Tehokkuutta tarkastelen hieman yrityksestä riippuen pääoman kiertonopeuksilla. Maksuvalmiuden tunnuslukuina quick ja current ratio ovat hyviä.

Tilinpäätöksen ja tunnuslukujen tulkinta ja johtopäätösten tekeminen

Tunnuslukujen tulkinta perustuu niiden vertailulle. Yrityksen tunnuslukuja voi verrata viitearvoihin, toimialan keskilukuihin sekä kilpailijoiden vastaaviin lukuihin. Tämän perusteella niistä voi tehdä johtopäätöksiä. Jos esimerkiksi yrityksen pääoman tuotot ja kiertonopeudet ovat kilpailijoita ja viitearvoja korkeammat, voi yrityksen katsoa olevan hyvin tehokas toimialallaan.

Tilinpäätöksestä voi tehdä monia johtopäätöksiä myös ilman varsinaisten tunnuslukujen laskemista. Yksi keskeinen asia, mitä itse teen, on nettokäyttöpääoman ja sen erien tarkastelu. Varaston ja myyntisaamisten kasvua kannattaa tarkastella suhteessa myynnin kasvuun: jos esimerkiksi varasto kasvaa myyntiä nopeampaa, se kielii jonkinlaisista ongelmista yhtiön liiketoiminnassa. Negatiivinen nettokäyttöpääoma on hyvä merkki, sillä se merkitsee sitä, että yrityksen liiketoimintaan ei sitoudu yrityksen pääomia, vaan yritys rahoittaa päivittäisen toimintansa esimerkiksi ostoveloilla ja ennakkomaksuilla (eli toimittajilla ja asiakkailla). Tämä parantaa tehokkuutta ja pääomien tuottoa. Negatiivinen nettokäyttöpääoma kertoo myös yrityksen neuvotteluvoimasta (kts. Yhtiöanalyysi 2/4). Klassinen esimerkki tällaisesta negatiivisen nettokäyttöpääoman ja vahvan neuvotteluvoiman yrityksestä on Kone.

Kiinnitän yrityksen velkaisuuteen huomiota laskemalla tunnuslukuja, mutta myös muuten. Minua kiinnostaa yleensä yrityksen korolliset nettovelat, jotka saadaan, kun korollisista veloista vähennetään kassa. On positiivista, jos luku on negatiivinen, sillä se kertoo, että yritys voisi maksaa kaiken velkansa pois vaikka heti. Negatiivinen nettovelka tarkoittaa, että yrityksellä on nettokassaa, mikä pienentää sijoitukseen liittyvää riskiä varsinkin silloin, kun nettokassa osaketta kohden on suuri. Yleensä laskeskelen myös lyhytaikaisia velkoja ja niiden suhdetta yrityksen likvidiin omaisuuteen (rahat, saamiset ym.).

Listaan vielä joitain yksityiskohtia tilinpäätöksesta, joihin kannattaa kiinnittää huomiota tilinpäätöstä analysoitaessa:

 - Liikearvo: jos sen määrä on suuri (verrattuna esim. omaan pääomaan), niin hälytyskellojen pitäisi alkaa soimaan.
 - Vero-% : onko yrityksen todellinen tulos suurempi matalan veroprosentin takia?
 - Lainasaamiset: kelle on lainattu ja miksi? nämä ovat melko harvinaisia pörssiyhtiöissä
 - Laskennalliset verosaamiset: mikä on niiden määrä? onko tulevaisuudessa odotettavissa sellaista tuloa, että verosaamiset voidaan käyttää?

Siinäpä siis ohjeita tilinpäätöksen anaysointiin. Aiheesta on kirjoitettu paljon, joten Vanhapojan lukuvinkkinä tulee tänään kaksi kirjaa, koska en osaa päättää kumpi niistä on parempi ja hyödyllisempi.

Kallunki: Tilinpäätösanalyysi (2014) 
Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi (uusin versio)

Lopuksi on pakko vielä todeta, että tilinpäätösanalyysi on olennainen osa sijoituskohteen analyysiä. Yrityksen vahva talous vähentää sijoitukseen liittyvää riskiä, mutta ei missään nimessä ole tae tai merkki tulevasta kehityksestä!

Vanhapoika

Kommentit

  1. Kiitos postauksesta. Näitä voi ollakin vaikea tehdä, jos ei kokemusta ole. Sisareni omistaa yrityksen, ja hän itse painii tilinpäätöksen kanssa. Hän on harkinnut, että etsii tilitoimiston joka voisi nämä asiat hoitaa. Nämä olivat hyviä ohjeita tilinpäätösanalyysiin liittyen.

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Lukijoiden suosikkeja